Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Deklaracja dostępności

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-10.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączeń:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji/zmianie sposobu publikowania informacji
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji

Elementy niedostępne

 • Brak responsywności strony internetowej.
 • Zdjęcia prezentowane na stronie niosą wartość informacyjną, nie zawierają wartości alternatywnej.
 • Odnośniki na stronie w wielu przypadkach nie posiadają swojego tytułu.
 • Na stronie występują elementy ruchome, których nie można zatrzymać w czasie.
 • Na stronie występują tabele niedostępne cyfrowo.
 • Wybrane treści na stronie internetowej są błędnie formatowane.
 • Strona internetowa nie pozwala na zarządzanie wielkością czcionki a jej edycja z poziomu przeglądarki powoduje rozjeżdżanie się strony internetowej.
 • Występująca czcionka na stronie internetowej jest zbyt małych rozmiarów.
 • Na stronie nie występuje menu ułatwiające dla niepełnosprawnych.
 • Strona nie waliduje się w poprawny sposób, zgodnie z W3C.
 • Wiele podstron serwisu nie posiada prawidłowej struktury semantycznej.
 • Część plików wytworzonych przez MWIO jest niedostępna cyfrowo, aktualnie dążymy do pełnej dostępności cyfrowej.
 • Planujemy podjąć działania w celu przebudowy strony i dostosowanie do dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Włodzimierz Banasik, .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564 504 880. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Parking dla samochodów osobowych obok budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Winda dla niepełnosprawnych z parkingu na parter budynku. Dostępność korytarzy i pomieszczeń dla niepełnosprawnych na parterze budynku. Brak windy dla niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Droga bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta nie wymaga dodatkowych ułatwień.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak specjalnego wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne korzystają z miejsc ogólnie dostępnych do parkowania - w razie potrzeby pomocy w tym zakresie udziela dozorca parkingu będący pracownikiem MWiO.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Możliwość wstępu do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl