Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

Kto to jest odbiorca?

Każdy kto korzysta z miejskiej infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Co to są wody opadowe i roztopowe?

Wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Jakie powierzchnie należy uwzględnić jako powierzchnie uszczelnione, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej?

Do powierzchni uszczelnionych, o których mowa wyżej, zalicza się:
- powierzchnie dachów (w tym tarasów, balkonów),
- powierzchnie szczelne dróg, placów, podjazdów i chodników, w szczególności powierzchnie betonowe, asfaltowe,
- powierzchnie częściowo przepuszczalne  z kostki brukowej lub płytek chodnikowych, jeżeli wody opadowe i roztopowe z tych powierzchni są odprowadzane bezpośrednio (za pośrednictwem przyłącza) lub pośrednio (spływ do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wodę z jezdni) do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej te wody.

Co to są otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej?

Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej - to rurociągi oraz kanały ściekowe wraz ze studzienkami.Otwarte systemy kanalizacji deszczowej natomiast, to urządzenia tj. korytka, rynsztoki, rynny, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzanych.

Czy w przypadku gdy wody opadowe i roztopowe z uszczelnionej powierzchni nieruchomości nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lecz są zagospodarowane na terenie tej nieruchomości (np. poprzez zbiorniki chłonne) należy składać Oświadczenie o wielkości i rodzaju posiadanych powierzchni szczelnych, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do sieci kanalizacyjnej?

Tak, także w takim przypadku należy złożyć  w.w. Informację, wskazując, że wody z danej nieruchomości nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej

Czy, kiedy i w jaki sposób dane podane w Oświadczeniu będą weryfikowane?

Weryfikacja przekazanych Oświadczeń będzie prowadzona na bieżąco na podstawie posiadanych danych, w szczególności map lub poprzez dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Czy wybudowanie studni chłonnych lub skierowanie wód opadowych i roztopowych na swój teren np. trawnik pozwoli na uniknięcie opat za odprowadzanie tych wód?

Tak, w takiej sytuacji opłaty nie będą pobierane. Instalacja deszczowa na posesji powinna być poprowadzona w taki sposób, aby wody opadowe i roztopowe w całości spływały na trawnik lub do systemów rozsączających.

Jak określić powierzchnię dachu, z którego wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej?

Bierzemy pod uwagę tzw. rzut poziomy dachu, czyli wielokąt jaki "widać" patrząc z góry na budynek.
Można w tym celu zmierzyć długość i szerokość budynku i otrzymane wartości pomnożyć. Można również podać powierzchnię zabudowy (z projektu budynku lub z mapy). Jeżeli z części dachów (np. z garażu) wody są odprowadzane na własny teren biologicznie czynny (np. trawnik), podaje się tylko tę część dachu, z której wody są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl