Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Podpisanie umów na realizację zadania pn: „Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratorium cz. I.”

(2012-06-12)

Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Grudziądzu, będąca Beneficjentem Projektu pn.: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza” ma przyjemność poinformować o podpisaniu trzech kolejnych umów w ramach realizowanego Projektu.

Umowy zostały podpisane z firmami:

  1. Metrohm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opacz-Kolonii, 05-816 Opacz-Kolonia,
    ul. Centralna 27, której przedmiotem jest dostawa chromatografu jonowego ze stacją uzdatniania wody do wody ultra czystej;
  2. HACH LANGE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119, której przedmiotem jest dostawa analizatora węgla organicznego;
  3. PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-785 Warszawa, ul. Puławska 303, której przedmiotem jest dostawa spektrometru ICP-MS wraz z aparaturą do wstępnego przygotowania próbek.

Łączna wartość wszystkich trzech umów wynosi 889 591,31 zł (netto). Umowy zostaną zrealizowane w terminie 4 miesięcy od dnia ich podpisania.

Zakup nowego sprzętu przyczyni się do poprawy możliwości monitoringu stanu oddziaływania instalacji i procesów produkcyjnych na środowisko naturalne, a w konsekwencji umożliwi zmniejszenie negatywnego oddziaływania środowiskowego na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 62 262 803,70 PLN brutto, 51 035 085 PLN netto,
z czego ok. 69,15% to pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako rekompensata za świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami, co stanowić będzie kwotę 35 292 988,75PLN.

Celem całego Projektu jest wprowadzenie racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami na Składowisku w Zakurzewie. Przeprowadzona modernizacja nie tylko odniesie pozytywne skutki dla samego obiektu, jakim jest Składowisko Odpadów, ale z pewnością przedłuży także możliwość składowania odpadów na jego terenie, bez konieczności budowy nowego Składowiska.

Celowi głównemu służyć będzie realizacja celów szczegółowych tj. zwiększenie powierzchni kwater eksploatowanych na Składowisku poprzez rozbudowę kwatery Ia; poprawa stanu i potencjału infrastruktury technicznej na Składowisku oraz wprowadzenie nowoczesnych i ekologicznych procesów technologicznych obróbki odpadów. Przeprowadzone zostaną inwestycje w maszyny oraz w urządzenia eksploatowane na Składowisku wraz z dokonaniem modernizacji obiektów. Realizacja inwestycji w omawianym zakresie rzeczowym spowoduje zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez zwiększenie udziału odzysku surowców wtórnych z odpadów. Wprowadzenie technologii recyklingu organicznego (kompostowanie) umożliwiającej recyrkulację biodegradowalnych składników odpadów, przyczyni się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów w końcowym efekcie unieszkodliwianych przez składowanie. To z kolei umożliwi wypełnienie wymogów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz przepisów krajowych zawartych w ustawie o odpadach, w ramach których nakłada się obowiązek wprowadzenie takich rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, aby w 2010r. składowanych było nie więcej niż 75% komunalnych odpadów ulegających biodegradacji i odpowiednio: w 2013 – 50%, a w 2020 – 35%.

Zachęcam do odwiedzania naszych stron internetowych, na których znajdą Państwo wiele ciekawych informacji dotyczących realizowanego przez nas Projektu:

Z poważaniem

Małgorzata Paździor - Roclawski
Specjalista
Biuro Realizacji Projektu

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl