Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Zakończenie realizacji zadania

(2010-12-01)

Zakończenie realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu”

W dniu 05.10.2010 r. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia otrzymały decyzję pozwolenia na użytkowanie sieci wodociągowych w ulicach Śniadeckich i Korczaka, które zostały wymienione w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu”. Prace modernizacyjne trwały od 14 września 2009 r. do 31 lipca 2010 r. Wykonawcą robót byłoPrzedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „GRUD-INŻ” sp. z o. o.z siedzibą w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz ul. Nad Torem 4. Wartość inwestycji wyniosła873.178,59 zł netto, z czego 65 % zostało dofinansowane z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zawartej umowy była wymiana istniejących sieci wodociągowych o średnicy od 100 mm do 160 mm wykonanych z rur azbestowo-cementowych na sieci wodociągowe wykonane z rur PE o łącznej długości około 2,63 km. oraz obejmowała także przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych o średnicy od 63 mm do 110 mm – 60 sztuk o łącznej długości około 0,96 km.

Konieczność wymiany instalacji wykonanej z rur azbestowo-cementowych była spowodowana widocznymi śladami korozji i perforacji, co powodowało, że nie zapewniały one całkowitej szczelności i pewności działania. Ponadto, charakteryzowały się one dużym stopniem zużycia, co powodować mogło niekorzystne warunki hydrauliczne przyczyniając się do zbyt małej prędkości przepływu.

Zadanie jest pierwszym, które zostało ukończone w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” realizowanego w ramach Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, którego głównym celem jest ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wartość całkowita Projektu wynosi 20 113 680,60 zł w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 16 485 223,44 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 10 715 395,23 zł co stanowi nie więcej niż 65 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Termin realizacji projektu: III kwartał 2009 r. do IV kwartał 2012 r.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl