Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Modernizacja sieci wodociągowych

(2010-05-12)

Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementwoych na osiedlach Strzemięcin, Tarpno, Mniszek w Grudziądzu.

W dniu 10 maja 2010 r. Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. podpisał kolejną umowę realizowaną w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu".

Umowa została podpisana z firmą:PETRO WodKan Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7.Przedmiotem umowy jest wymiana istniejących sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na sieci wykonane z rur PE o łącznej długości 4 766 m. Prace prowadzone będą w rejonie osiedli mieszkaniowych Tarpno, Strzemięcin, Mniszek. Wartość podpisanej umowy wynosi2 505 814,04 zł (netto).Umowa będzie zrealizowana w terminie do 31.12.2011 r.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, którego głównym celem jest ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dane dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu w ramach RPO wynosi: 19 610 276,11 zł + VAT = 23 926 244,85 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 781 520,00 zł (netto)

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl