Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu.

(2010-04-23)W dniu 19 kwietnia 2010 r. Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. podpisał kolejną umowę realizowaną w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu".

Umowa została podpisana z konsorcjum firm:TECO spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław oraz RABMER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz.Przedmiotem umowy jest wymiana przewodów wodociągowych wraz z przebudową przyłączy na terenie Starego Miasta oraz Centrum o łącznej długości 3876 m. Sieć wodociągowa przewidziana do modernizacji charakteryzuje się dużą awaryjnością, co powoduje znaczne straty wody. Modernizacja sieci polegać będzie na wymianie istniejących sieci wodociągowych o średnicy od 100 mm do 150 mm wykonanych z rur żeliwnych na sieci wodociągowe wykonane z rur PE oraz przebudowie przyłączy wodociągowych zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac modernizacyjnych. Wartość podpisanej umowy wynosi2 226 926,31 zł (netto).Umowa będzie zrealizowana w terminie do 31.12.2011 r. Realizacja zadania będzie miała pozytywny wpływ zarówno na środowisko (zmniejszenie strat wody), jak i jakość życia mieszkańców (dzięki zmniejszeniu awaryjności sieci).

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, którego głównym celem jest ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

Dane dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu w ramach RPO wynosi: 19 610 276,11 zł + VAT = 23 926 244,85 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 781 520,00 zł (netto)

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl