Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

"Budowa sieci wodociągowej łączącej osiedla Rządz i Mniszek w Grudziądzu"

(2010-02-19)

 

W dniu 18.02.2010 r. Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. podpisał kolejną umowę realizowaną w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu".

Umowa została podpisana z lokalnym przedsiębiorstwem –MELBUD S.A.z Grudziądza. Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodociągowej łączącej osiedla Rządz i Mniszek, celem uzyskania dwustronnego zasilania tych rejonów miasta.Wybudowany zostanie odcinek liczący 1 956 m.Problemem dotyczącym sieci wodociągowej przemawiającym za potrzebą realizacji tego zadania jestbrak drugostronnego zasilania dla osiedli Rządz i Mniszek, co w przypadku awarii uniemożliwia wyłączenie części sieci bez przerywania dostaw wody. Ponadto w przypadku rozbudowy osiedli i braku drugostronnego zasilania, obecna sieć nie będzie w stanie obsłużyć zwiększonej liczby odbiorców.

Wartość podpisanej umowy wynosi1 895 169,96 zł netto.Umowa zostanie realizowana w terminie do dnia31.12.2010 r.

Budowa tej sieci jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, którego głównym celem jest ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Dane dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu w ramach RPO wynosi: 20 082 304,90 zł + VAT = 24 502 119,98 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 781 520,00 zł (netto)

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl