Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

OPŁATA ABONAMENTOWA

(2013-01-23)

Szanowni Odbiorcy

Przypominamy, że Rada Miejska Grudziądza Uchwałą nr XXIX/131/12 z dnia 28/11/2012 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013. Składową częścią nowych taryf są opłaty abonamentowe.

Opłata abonamentowa jest to stała, niezależna od zużycia wody wielkość wyrażona w zł za jednomiesięczny okres rozliczeniowy, którą Odbiorca Usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody.

Wprowadzenie opłaty abonamentowej rekompensuje koszty prowadzonych rozliczeń i dokonywania odczytów. Opłata naliczana jest niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym.

Niezależnie od przynależności do grupy taryfowej, każdy Odbiorca będzie miał naliczoną jedną opłatę abonamentową miesięcznie w wysokości 2,50 zł. Do tej kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami (na dzień wejścia w życie nowych taryf jest to stawka 8%).

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl