Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Wydział Oczyszczalni

Oczyszczalnia, przyjmująca ścieki kolektorem dosyłowym i ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi, zlokalizowana jest w Nowej Wsi k/ Grudziądza. Jej uruchomienie nastąpiło w październiku 2002 r. Przystosowana jest do przyjęcia 26.400 m3 ścieków na dobę. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna ze stabilizacją osadu w procesie fermentacji beztlenowej. W zakresie oczyszczania ścieków spełnia warunki pozwolenia wodnoprawnego oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Kontrola procesu oczyszczania ścieków oraz sterowanie pracą oczyszczalni realizowane jest przez komputer w sterowni.

W oczyszczalni zachodzi proces stabilizacji osadu w warunkach beztlenowych w podwyższonej temperaturze do 38 st. C - jest to fermentacja mezofilowa. W procesie tym powstaje biogaz o zawartości metanu około 65 %. Osad poddawany jest systematycznym badaniom w Laboratorium Spółki oraz przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzone badania w zakresie metali ciężkich oraz bakteriologii wskazują na doskonałe właściwości osadu, klasyfikując go w najwyższej kategorii osadów, t.j. osady do rolniczego wykorzystania. Przefermentowany osad ściekowy zawiera duże ilości azotu, fosforu, wapnia, magnezu oraz substancji organicznych, dlatego doskonale sprawdza się jako nawóz organiczny, poprawiający strukturę i żyzność słabych, piaszczystych gleb w okolicach Grudziądza.

Wyprodukowany podczas stabilizacji osadu biogaz w komorach fermentacyjnych jest wykorzystywany do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej. Łączne zużycie energii elektrycznej wynosi około 250000 kWh/ miesiąc, z czego obecnie ponad 60 % uzyskuje się dzięki gazogeneratorom napędzanym za pomocą silników zasilanych biogazem. Energia cieplna produkowana jest podczas pracy gazogeneratorów i pomp ciepła. Jej ilość starcza całkowicie do zaspokojenia potrzeb technologicznych, grzewczych i do ciepłej wody.

W trosce o ochronę środowiska:

  • w zakresie ograniczenia wydobywania się odorów: wykonano zamknięcie pompowni ścieków surowych; okresowo stosuje się środki pochłaniające odory powstałe w kratowni,
  • w zakresie ograniczenia hałasu - zainstalowano izolację akustyczną na budynku stacji dmuchaw i kolektorze powietrznym oraz zastosowano falowniki przy chłodnicach zewnętrznych gazogeneratorów.

WYDZIAŁ OCZYSZCZALNI

Nowa Wieś k/Grudziądza
tel.: (56) 46 59 077

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl