Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Ścieków świadczy usługi w zakresie przyjmowania do stacji zlewnej dowożonych ścieków oraz przekazywania osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania w gospodarstwach.

Dowóz ścieków pojazdami asenizacyjnymi do Oczyszczalni Ścieków jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym podpisaniu umowy z MWiO sp. z o.o.

Osady dostarczane są do zainteresowanych na ich pisemny wniosek w kontenerach po ok. 6,4 tony. Przefermentowany osad oraz grunty rolnicze, na których mają być stosowane osady ściekowe podlegają badaniom wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Badania osadu oraz gruntów, na których osad jest stosowany przeprowadza Laboratorium Centralne MWiO sp. z o.o. oraz:

  • Stacja Chemiczno - Rolnicza w Bydgoszczy - badanie gruntów,
  • Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - badanie osadu.

Koszt badań gruntu i osadu pokrywają Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, która prowadzi ewidencję wywożonych osadów z zaznaczeniem odbiorcy oraz badań laboratoryjnych gruntu, na których stosowany jest osad ściekowy.

Chętnych, którzy pragną otrzymać osad ściekowy do celów rolniczych i pod rekultywację, prosimy o kontakt z Panem Bartoszem Herzke tel. (56) 46-813-00 wew.21 (biuro w Zakurzewie).

Oczyszczalnia Ścieków

Nowa Wieś k/Grudziądza
godziny pracy od 6:00 do 14:00
tel.: 56 46 59 077

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl