Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Odbiór odpadów komunalnych

“ KOMUNIKAT ( z dnia 17 maja 2019 roku) - Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie informuje, iż wszelkie odpady z przeznaczeniem na produkcję paliwa alternatywnego (RDF), a także opony będą przyjmowane do odwołania, tylko i wyłącznie na podstawie zawartych umów. W przypadku braku zawartej umowy, cena za przyjęcie odpadów do ZGO będzie ustalana indywidualnie”.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2013 już nie właściciel nieruchomości, ale gmina jest odpowiedzialna za zorganizowanie i nadzór nad odbieraniem odpadów komunalnych oraz dalszym ich zagospodarowaniem z obszaru całego miasta.

Na gminę spadł obowiązek zapewnienia czystości i porządku w gminach jak również:

 • Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujące przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metali, tworzywa sztucznego i opakowań wielomateriałowych, szkła oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie lokalizacji, w których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców gminy,
 • Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych:


Spółka zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych stałych z nieruchomości niezamieszkałych oraz  firm. Dysponujemy pojemnikami o pojemności 60 l do 7 m3, których wielkość dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb Klienta. Posiadamy również pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności 240 l oraz 1100 l. W celu zachęcenia do segregacji odpadów przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie zawartej, pisemnej umowy między MWiO sp. z o.o. w Grudziądzu a Zleceniodawcą - Klientem - zamawiającym pojemniki. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, z której będą pochodziły odpady. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu (56) 46 813 00 wew. 20

Pozostałe usługi


Oprócz odbioru odpadów komunalnych spółka zajmuje się odbiorem odpadów typu gruz czy tez odpady poremontowe, które odbierane są na podstawie osobnych zleceń.

Mogą Państwo odpłatnie zamówić kontener na :

 • gruz
 • odpady poremontowe
 • odpady biodegradowalne
 • odpady wielkogabarytowe
 • papę odpadową

Odbiór wyżej wymienionych odpadów odbywa się w kontenerach 3 m3, 5 m3 oraz 7 m3 na pisemne zlecenia klienta.W przypadku zainteresowania, przed złożeniem zlecenia, prosimy o wcześniejszy, telefoniczny kontakt pod numerem telefonu (56) 46 813 00 wew. 20, celem ustalenia wielkości kontenera oraz rodzaju odpadów. Zlecenie  zgłaszać należy w  siedzibie Miejskich Wodociągów, w Biurze Obsługi Klienta!!!

Wraz ze zleceniem na podstawienie kontenera prosimy o załączenie podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów do składowania wynosi 6,7 %. Powyższe zamieszcza się zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Odbiór odpadów komunalnych [ 6 ]
Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie od 01.01.2019r.pdf Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie od 01.01.2019r.pdf 18-11-05 08:29 4.49MB Cennik za przyjęcie odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie od 01.01.2019r.pdf pobierz
Jak segregować odpady-ulotka.pdf Jak segregować odpady-ulotka.pdf 17-01-10 10:12 6.3MB Jak segregować odpady-ulotka.pdf pobierz
Klauzula informacyjna Zakurzewo.pdf Klauzula informacyjna Zakurzewo.pdf 18-06-26 13:18 284.71KB Klauzula informacyjna Zakurzewo.pdf pobierz
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf 17-01-10 10:17 581.49KB REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKURZEWIE.pdf pobierz
Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami. Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami. 18-12-14 09:12 806.84KB Wyciąg z regulaminu świadczenia usług przez Zakład Gospodarki Odpadami. pobierz
Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 19.03.2019.pdf Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 19.03.2019.pdf 19-03-19 09:38 731.81KB Zlecenie na podstawienie kontenera wersja od 19.03.2019.pdf pobierz

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl