Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Ochrona danych osobowych

Szanujemy Państwa prawo do prywatności,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres: ,  tel. kontaktowy: (+48) 56 45 04 918. Osoba do kontaktu: Katarzyna Turowska

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu prowadzenia działalności statutowej, w szczególności realizacji zadań i wypełniania obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

5. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

• przenoszenia danych

• wniesienia skargi do organu nadzorczego

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi: prawnicze, informatyczne, audytorskie.

 

 

Przeglądarka internetowa a pliki cookies


Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). W tym przypadku, cookie przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji. Innymi słowy, sprawdza czy użytkownik przeglądający stronę, jest zalogowany do serwisu. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale pamiętaj, że jeśli wyłączysz lub ograniczysz obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności naszej strony internetowej mogą być dla Ciebie niedostępne. W każdej chwili możesz przywrócić obsługę cookies.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl