Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Laboratoryjne

Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. wykonuje badania zewnętrzne w zakresie:

 • Badania chemicznego wody, ścieków, gleb i osadów ściekowych i odpadów
 • Badania mikrobiologicznego wody m.in. badanie bakterii z rodzaju Legionella
 • Badania właściwości fizycznych wody, ścieków, gleb, osadów i odpadów
 • Pobierania próbek wody, ścieków, gleby i osadów i odpadów
 • Badania odpadów i kompostów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu w zakresie parametru AT-4, wilgotności i strat prażenia.
 • Kompleksowy monitoring składowisk odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 523).

Ponadto oferujemy także:

 • Badania mikrobiologiczne oraz parazytologiczne osadów ściekowych,
 • Badania osadów ściekowych i gleb w zakresie możliwości rekultywacji i rolniczego wykorzystania osadów ściekowych,
 • Badania wody w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, lokalu gastronomicznego, sklepu i innych obiektów,
 • Badania ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii z rodzaju Legionella w szpitalach, hotelach, sanatoriach, domach uzdrowiskowych itp.
 • Badania wód basenowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.z 2015r.poz.2016)

W przypadku zainteresowania współpracą należy skontaktować się z Laboratorium telefonicznie 56 45 04 913 lub pobrać formularz zlecenia. Po wypełnieniu danych dostarczyć zlecenie do Laboratorium osobiście, za pośrednictwem poczty, fax-em lub wysłać e-mail. Gwarantujemy, iż uzyskają Państwo odpowiedź zwrotną od pracowników naszego Laboratorium. Terminy wykonania usługi każdorazowo uzgadniane są z klientem.

Próbki mogą być pobierane i dostarczane przez zleceniodawcę lub przez upoważnionego pracownika Laboratorium MWiO sp. z o.o. Dla zachowania właściwych warunków poboru wody, zwłaszcza w zakresie analizy mikrobiologicznej zalecamy skorzystanie z usługi próbkobrania świadczonej przez Laboratorium.

Cennik za usługi świadczone przez Laboratorium Centralne oraz zasady stosowania cennika.

Laboratorium Centralne

ul. Curie-Skłodowskiej 10, 86-300 Grudziądz,
tel.:   56 45 04 913, fax.: 56 45 04 914
e-mail: 

 • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl