Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jak zapłacić fakturę?

Faktury VAT za świadczone usługi wystawiane są  zgodnie z zawartą umową lub złożonym zleceniem.

Faktura doręczana jest Odbiorcy przez pracownika Spółki lub wysyłana pocztą. Istnieje możliwość uruchomienia usługi e-faktury i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.

Zapłaty można dokonać:

  • w kasie, która umożliwia płatności gotówkowe i bezgotówkowe.
  • przelewem na rachunek bankowy Spółki: nr  konta 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611
  • polecenie zapłaty

Kasa czynna jest w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 8.00 - 14.30, z przerwą w godz. 11.00 - 11.30.

Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków do kasy lub na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków, urzędów pocztowych i innych instytucji pośredniczących należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, proszony jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta MWiO, tel. 56 45 04 938 lub pocztą elektroniczną -

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl