Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu”

(2014-01-01)

Informacja prasowa

W dniu 24 stycznia 2014 r. w Toruniu, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie dla Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu”. Beneficjentem Projektu jest Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, dofinansowanie zaś pochodzi ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”. Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM).

Jest to pierwszy Projekt MWiO, dla którego Spółka pozyskała środki w ramach dofinansowania już po zrealizowaniu inwestycji. W obecnej perspektywie finansowej bowiem, istnieje możliwość pozyskania środków na projekty już zakończone. Warunkiem koniecznym jednakże jest złożenie wniosku i uzyskanie pozytywnej oceny formalno – merytorycznej dla działań podejmowanych przez Beneficjenta, w tym wykazanie celowości przedsięwzięcia jak i prawidłowości udzielanych przez niego zamówień. Miejskie Wodociągi korzystając z tej możliwości wskazały dwie zrealizowane przez siebie inwestycje.

Jedna z nich dotyczyła dostawy stacji odwadniania osadów na Oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza. W związku z podłączeniem do systemu dużego przemysłowego dostawcy ścieków pojawił się problem zbyt małej wydajności istniejącego układu odwadniania osadu, co mogło skutkować zakłóceniami pracy Oczyszczalni. Zakup nowej stacji odwadniania okazał się nieodzowny i umożliwił zwiększenie średniej zawartości suchej masy osadu jak również zapewnił stabilność pracy Oczyszczalni w tym zakresie.

Drugą inwestycją wskazaną we wniosku o dofinansowanie była budowa zbiornika
na wodę zlokalizowanego na ul. Czwartaków. W istniejącej lokalizacji funkcjonowały dwa zbiorniki na wodę pitną, które jednakże nie zabezpieczały w pełni potrzeb odbiorców końcowych. Budowa nowego zbiornika przyczyniła się do ustabilizowania ciśnienia w sieci wodociągowej wpływając tym samym na komfort odbiorców końcowych oraz eliminację problemu nierównomiernego rozbioru wody w różnych okresach doby.

Dzięki wykazaniu celowości zrealizowanych przez MWiO inwestycji, jak również pozytywnym przejściu kontroli formalno – merytorycznej możliwym było pozyskanie środków na zrealizowane już przedsięwzięcia, których koszt całkowity wyniósł ok. 2,7 mln zł, przy czym wartość wydatków kwalifikowanych opiewała na kwotę blisko 1,8 mln zł,
z czego pozyskane przez MWiO dofinansowanie wynosi ok. 1,55 mln zł.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl