Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jesteś na: Strona główna / Fundusze

Fundusze

Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia ma bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Przy wsparciu finansowym z Funduszu Spójności, w latach 2003 – 2009, zrealizowano Projekt „Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu” o wartości 6,5 mln EUR netto. Od 2008 roku z kolei trwała realizacja Projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” o wartości netto 16,5 mln PLN netto, który zakończył się w sierpniu 2012 roku.W 2009 roku rozpoczęto realizację Projektu pn.: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”, którego wartość przekracza 51 mln PLN netto, termin zakończenia przypadał na grudzień 2014 roku.  Na powyższe inwestycje uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Obecnie realizowany jest Projekt pn. „Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów poprzez dostawę i montaż instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie gm. Grudziądz”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR.

W styczniu 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Grudziądzu”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe informacje nt. unijnych projektów realizowanych przez Spółkę zawarto na niniejszej stronie internetowej w następujących zakładkach:

- ISPA/Fundusz Spójności

- RPO - "WODA"

- RPO - "Składowisko"

-RPO - Centrum Edukacji Ekologicznej

-POIiŚ

- Dofinansowanie przyłączy

- Projekt RPO WK-P 2014-2020

Projekty realizowane przy współpracy WFOŚiGW w Toruniu

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi inwestycji prowadzonych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., na które pozyskano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Toruniu.

W ramach współpracy z WFOŚiGW realizowane są następujące Projekty:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszewo i Sadowo w Grudziądzu”- realizowana przez MWiO sp. z o.o. przy udziale środków pozyskanych z pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

2. Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza - dofinansowany z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

3."Środowisko ponad wszystko – wyposażenie obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza”- projekt dofinansowany ze środków  z WFOŚiGW w Toruniu

W dniu 2012-09-14 Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w programie „Skaner Grudziądza” wyemitowała dokument, który w całości został poświęcony zakończeniu realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”. Projekt ma  na celu kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z poborem i dostarczeniem wód oraz eksploatacją infrastruktury wodociągowej na terenie aglomeracji miasta Grudziądza.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl