Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

OGŁOSZENIE

(2017-12-14)

W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) informujemy, że zgodnie z Art. 9.1., taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że do dnia 09.06.2018 r. obowiązywać będą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzone w życie na rok 2017 na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  z 2017 r. poz. 328, 1566). Jednocześnie, w okresie do 09.06.2018 r. toczyć się będzie postępowanie o zatwierdzenie nowych taryf, które zatwierdzane będą na okres 3 lat. Szczegółowe informacje o wysokości cen i taryfowych stawek opłat znajdują się pod adresem  https://www.mwio.pl/main/ceny_wody_sciekow.html

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl