Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu.

(2010-06-14)

W dniu 8 czerwca 2010 r. Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. podpisał ostatnie dwie umowy realizowane w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu".

Podpisane umowy dotyczą realizacji zadania pn. „Budowa studni głębinowych oraz przyłączy wody wraz przepływomierzami”, które zostało podzielone na dwie części:

  • Część I – Roboty wiertnicze, polegające na wykonaniu odwiertu sześciu studni głębinowych na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych;
  • Cześć II – Wykonanie obudowy sześciu studni głębinowych oraz robót instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA, związanych w włączeniem nowych studni do istniejącego układu technologicznego i sterowniczego Stacji Uzdatniania Wody.

Umowa na realizację Części I zadania została zawarta z Panem Piotrem Kurkowski prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” z siedzibą w Pokrzywnie, Pokrzywno 132, 86-330 Mełno.Przedmiotem umowy jest wykonanie odwiertu sześciu studni głębinowych na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych. Wartość podpisanej umowy wynosi204 726,00 zł (netto).Umowa zostanie zrealizowana w terminie 4 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Na realizację Części II zadania została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa. W ramach umowy zostanie wykonana obudowa sześciu studni głębinowych oraz roboty instalacyjne, elektryczne i AKPiA, związane w włączeniem nowych studni do istniejącego układu technologicznego i sterowniczego Stacji Uzdatniania Wody. Wartość podpisanej umowy wynosi540 023,04 zł (netto).Umowa zostanie zrealizowana w terminie sześciu miesięcy od dnia jej zawarcia.

Konieczność modernizacji i rozbudowy Ujęcia Wody spowodowana jest wyeksploatowaniem istniejących studni oraz likwidacją (w latach 2004-2005) starych studni w związku z planowaną budową Trasy Średnicowej w pobliżu zachodniej i północnej granicy ujęcia oraz w celu ochrony jakości wód ujęcia przed dopływem zanieczyszczeń wód z północnej części miasta.

Modernizacji ulegnie również sposób sterowania pracą wszystkich studni, bowiem zaplanowano przejście ze sterowania prądowego na sterowanie wykorzystujące sygnał cyfrowy.

Dane dotyczące projektu:

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej, którego głównym celem jest ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi: 19 610 276, 11 zł + VAT = 23 926 244, 85 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 781 520,00 zł (netto)

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl