Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Opłaty abonamentowe

Opłaty abonamentowe

Co to jest opłata abonamentowa?

Stawka opłaty abonamentowej jest to stała, niezależna od zużycia wody wielkość wyrażona w zł na odbiorcę usług, za jednomiesięczny okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Od 1 stycznia 2017 r. stosowane są dwie składowe stawki opłaty abonamentowej: za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz za odczyt i rozliczenie należności za ilość dostarczonej wody.

Dlaczego naliczamy opłaty abonamentowe?

Wprowadzenie opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie umożliwia obciążenie każdego odbiorcy rzeczywistymi kosztami wynikającymi z konieczności rozliczenia należności. Stawka ta ma za zadanie pokryć koszty wykonania odczytu wodomierza głównego zlokalizowanego na przyłączu do każdej nieruchomości oraz odczytu wodomierza lub wodomierzy w lokalach w budynku wielolokalowym, jak również koszty rozliczenia należności. Odbiorcy w budynkach wielolokalowych, w których na wniosek właściciela lub zarządcy Spółka zawarła umowy z osobami korzystającymi z lokali, pokrywają w stałej opłacie abonamentowej wyłącznie koszty odczytu wodomierza i rozliczenia należności. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego pokrywają ponadto w opłacie abonamentowej koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.  Fakt posiadania czynnego przyłącza wodociągowego obliguje odbiorcę do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody. Jej wielkość jest stała, niezależna od ilości zużytej wody.  Jeżeli ktoś nie zużyje nawet jednego litra wody, ale posiada przyłącze do sieci wodociągowej, jest "gotowy" do pobrania wody, a „Wodociągi” do jej dostarczenia.  Odbiorcy, którzy posiadają czynne przyłącze wody, a z niej nie korzystają (np. posiadają własne studnie) nie płaciły do tej pory nic, pomimo ponoszenia przez nasze przedsiębiorstwo kosztów obsługi tej sieci. W przypadku braku opłat abonamentowych cena 1 m3 wody byłaby wyższa o te elementy, które uwzględnione zostały przy ustalaniu wysokości tych opłat. Oznacza to, iż opłaty abonamentowe nie są dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę wody, a jej elementy składowe zostały wyłączone z kalkulacji ceny jednostkowej na dostawę 1 m3 wody. Taka konstrukcja taryf (cena za 1 m3 wody + opłaty abonamentowe) uwzględnia faktyczną sytuację świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Spółka ponosi znaczne koszty stałe, które są niezależne od wielkości zużycia wody, a niektóre z nich  w ostatnim czasie bardzo wzrosły,  np. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za udostępnienie gruntów gminnych, amortyzacja, podatki, eksploatacja sieci wodociągowej i wiele innych. Z zawartych umów o zaopatrzenie w wodę wynika obowiązek przedsiębiorstwa do zachowania gotowości do świadczenia usług dla każdego odbiorcy. Zapewnienie tej gotowości wymaga utrzymania w pełnej sprawności urządzeń doprowadzających wodę do odbiorcy.

Jak naliczane są opłaty abonamentowe?

Niezależnie od przynależności do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, każdy Odbiorca ma naliczoną jedną opłatę abonamentową za odczyt i rozliczenie miesięcznie w wysokości 2,50 zł. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów (na dzień dzisiejszy jest to stawka 8%). Stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie, naliczana jest w zł na odbiorcę usług, rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego zainstalowanego na każdym odrębnym przyłączu do nieruchomości oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, rozliczaną w oparciu o wskazania wodomierza lub wodomierzy zainstalowanych na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku. Opłata ta naliczana jest niezależnie od tego, czy odbiorca pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym. Z uwagi na wprowadzoną opłatę abonamentową za gotowość urządzeń wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono 6 grup taryfowych odbiorców, dla których zróżnicowane stawki opłaty abonamentowej wynikają z dobowego zapotrzebowania na wodę.

Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych również naliczana jest niezależnie od tego, czy Odbiorca pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym.

Przyjęta konstrukcja taryf we właściwym stopniu pozwala obciążyć poszczególne grupy odbiorców adekwatnymi do ich obsługi kosztami.

Kiedy i jak płacić?

Na fakturze wskazana jest opłata za ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków (o ile wystąpiło zużycie) oraz stawki opłaty abonamentowej. W podsumowaniu faktury wskazana jest łączna kwota do zapłaty. Opłaty za fakturę można dokonać przelewem na konto wskazane na fakturze, lub w naszej kasie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

ul. Curie - Skłodowskiej 10  86-300 Grudziądz

tel. 56 45 04 938

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl