Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Podlewanie ogrodu

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.2028), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług.

Istnieje możliwość zamontowania wodomierza - podlicznika służącego do pomiaru ilości wody zużytej do podlewania ogrodu przy spełnieniu następujących zasad:

  • Wodomierz - podlicznik montowany jest na koszt Odbiorcy, i tenże Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z wymianą, naprawą i legalizacją podlicznika,
  • W chwili montażu wodomierz - podlicznik musi posiadać aktualną cechę legalizacyjną,
  • Miejsce wbudowania wodomierza - podlicznika nie może budzić wątpliwości, że woda jest pobierana tylko i wyłącznie w sposób uniemożliwiający jej powrót do sieci kanalizacyjnej,
  • Wodomierz - podlicznik winien być zamontowany w sposób umożliwiający jego swobodny odczyt,
  • Fakt zamontowania wodomierza - podlicznika należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta MWiO. Po sprawdzeniu prawidłowości montażu wodomierza - podlicznika i jego odpłatnym oplombowaniu, MWiO przejmie ten podlicznik do rozliczeń,
  • Upływ okresu legalizacji wodomierza - podlicznika oraz zerwanie plomb będzie podstawą do odstąpienia przez MWiO od uwzględniania tego podlicznika w rozliczeniach należności za ścieki,
  • Przed wodomierzem - podlicznikiem musi być wbudowany zawór odcinający dopływ wody,
  • Odcinek instalacji za wodomierzem - podlicznikiem winien być tak wykonany, aby istniała możliwość spuszczenia wody na okres zimy.

MWiO nie odpowiada za spadki ciśnienia na instalacji wewnętrznej, spowodowane niewłaściwą rozbudową sieci wewnętrznej, nieuwzględniającą średnicy wodomierza głównego.

Odczyt i rozliczenie z uwzględnieniem wskazań wodomierza -podlicznika następuje raz w roku w miesiącach październik - listopad. Istnieje możliwość podawania odczytu wodomierza - podlicznika telefonicznie, e-mailem lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przed datą odczytu wodomierza głównego.

Odczyty wodomierzy ogrodowych przyjmujemy całodobowo po przesłaniu ich SMS na numer 882 406 661 (Prosimy w treści SMS oprócz stanu wodomierza o podanie adresu i numeru wodomierza, ewentualnie przesłanie zdjęcia wodomierza z widocznym numerem i stanem).

Klient może zamontować  wodomierz – podlicznik z nakładką do radiowego odczytu stanu wodomierza - podlicznika. Pozwoli to na automatyczne uwzględnianie wskazań wodomierza - podlicznika w rozliczeniach bieżących. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Biurem Obsługi Klienta.

  • Deszczówka

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl